Curs acadèmic:

Competitius: Ingressos per projectes RDI provinents de convocatòries públiques competitives

NO Competitius:Ingressos per projectes RDI no competitius (contractes i serveis)

Volum d'ingressos per recerca i transferència

Ingressos per contractes de llicències i patents

Ingressos llicencies/patents

Nombre d'empreses creades durant l'any d'anàlisis

Nº de Spin-Offs

patents registrades: Nombre de llicències o patents obtingudes en el temps d'estudi. Dins d'aquest apartat es té en compte l'obtenció i enregistrament de la llicència independent del ingresos que pugui generar. En el cas de varis autors, es compta un sol cop la publicació a cada nivell d'agrupació (grup de recerca, departament, UdL,..).

Nº de patents registrades

patents en explotació: Nombre de llicències o patents que s'ha possat en explotació. La condició és que tenen data d'explotació anterior o igual a l'any d'anàlisis i l'estat és Explotació. En el cas de varis autors, es compta un sol cop la publicació a cada nivell d'agrupació (grup de recerca, departament, UdL,..).

Nº de patents en explotació

Nº de documents amb referència ISI publicats / Total PDI ETC "DOCTORS"

ISI: Institute of Scientifc Information de Thompson Scientifics, s'encarrega d'analitzar les revistes, elaborar el factor d'impacte i difondre'l

Nº de documents amb referència ISI publicats / Total PDI ETC Doctors

Nombre publicacions en revistes: Nombre de publicacions en revistes periòdiques. En el cas de varis autors, es compta una sola vegada la publicació a cada nivell d'agrupació (grup de recerca, departament, UdL,..).

Quartil: És un indicador o mesura de posició d'una revista en relació amb totes les de la seva àrea. Si dividim en 4 parts iguals un llistat de revistes ordenades de major a menor factor d'impacte, cadascuna d'aquestes parts serà un quartil. Les revistes amb el factor d'impacte més alt estaran en el primer quartil

Publicacions a revistes situades al 1er quartil de rellevància de Thomson Reuters / Total de publicacions

Nº de tesis doctorals llegides / Total PDI ETC "DOCTORS"

Nº de tesis doctorals llegides / Total PDI ETC Doctors

Nombre publicacions en llibres: Nombre de publicacions en llibres i altres mitjans. En el cas de varis autors, es compta un sol cop la publicació, a cada nivell d'agrupació.(grup de recerca, departament, UdL,..).

Nº de publicacions en llibres / Total PDI ETC Doctors

Nº de Trams de recerca vius pel PDI / Total PDI ETC DOCTORS

Tram: Un tram és un període investigador de sis anys que poden ser consecutius o no. Els anys han de ser naturals (compresos entre l'1 de gener i el 31 de desembre). Només les fraccions iguals o superiors a vuit mesos es consideren com a any natural.

Nº de Trams de recerca VIUS / Total PDI ETC Doctors

Nº de Trams de recerca acumulats pel PDI / Total de Trams possibles

Tram: Un tram és un període investigador de sis anys que poden ser consecutius o no. Els anys han de ser naturals (compresos entre l'1 de gener i el 31 de desembre). Només les fraccions iguals o superiors a vuit mesos es consideren com a any natural.

Nº de Trams de recerca acumulats pel PDI / Total de trams possibles

Nombre de convenis i serveis / PDI ETC Permanent

Nombre de convenis i serveis / PDI ETC Permanent